Компютърен хардуер; Компютърен софтуер; Компютърни софтуерни приложения; Компютърен софтуер, който позволява на потребителите да създават и споделят данни публично и частно, Информация и Мултимедийно съдържание; Софтуер, достъпен за сваляне, от рода на мобилни приложения; Софтуер с възможност за сваляне от интернет и Безжични устройства; Софтуер, достъпен за сваляне, за подпомагане на рекламата онлайн, насърчаването на бизнеса, свързването на потребители на социални мрежи с търговски предприятия, както и за проследяване на потребители и реклама за трети лица за предоставяне на стратегии, прозрения, маркетинг и предсказване на поведението на потребителите; Електронни публикации; Лаптопи; Таблети; Мобилни телефони; Преносими изчислителни устройства; Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасителни; Апарати и уреди за провеждане, комутиране, транспортиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Компактдискове, дигитални видеодискове и други средства с дигитални записи; Механизми за монетни апарати; Касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; Пожарогасители.
Počítačový hardware; Počítačový software; Počítačový aplikační software; Počítačový software umožňující uživatelům internetu vytvářet data, tvořit si k nim záložky, dělat si poznámky a veřejně je sdílet, Informační služby a Multimediálních obsahů; Software ke stažení ve formě mobilní aplikace; Software ke stažení z internetu a Rádio přístroje; Software ke stažení usnadňující on-line reklamu, obchodní propagaci, spojování uživatelů sociálních sítí s podniky a pro sledování uživatelů a reklamy druhých za účelem poskytnutí strategie, pochopení situace, marketingu a pro předvídání chování spotřebitelů; Elektronické publikace; Laptopy; Tabletky; Mobilní telefonní přístroje; Příruční počítačová zařízení; Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; Kompaktní disky, DVD a další digitální nosiče záznamu; Mechanismy pro přístroje a mince; Zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; Hasicí přístroje.
Computerhardware; Computersoftware; Computersoftwareapplikationer; Computersoftware, der gør det muligt for internetbrugere at oprette, bogmærke, kommentere og offentligt dele data, Information og Multimedieindhold; Software, der kan downloades, i form af en mobil applikation; Software, der kan downloades fra internettet og Trådløse apparater; Software, der kan downloades, med funktionalitet til internetbaseret annonce- og reklamevirksomhed, forretningsfremmende foranstaltninger, etablering af forbindelse mellem brugere af sociale netværk med virksomheder og til sporing af brugere og andres reklamer med henblik på formidling af strategier, indsigt, markedsføring og prognoser for forbrugerdfærd; Elektroniske publikationer; Laptops; Tavler; Mobiltelefoner; Håndholdte computeranordninger; Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Cd'er, dvd'er og andre digitale afspilningsmedir; Mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater.
Computer-Hardware; Computersoftware; Computersoftwareanwendungen; Computersoftware, mit deren Hilfe Internetnutzer Daten erstellen, vormerken, kommentieren und gemeinsam nutzen können, Informationen und Multimediainhalten; Herunterladbare Software in Form von mobilen Anwendungen; Vom Internet herunterzuladende Software und Funkgeräte; Herunterladbare Software zum Ermöglichen von Online-Werbung, zur Förderung der geschäftlichen Aktivitäten, zum Verbinden der Benutzer sozialer Netze mit Unternehmen und zum Verfolgen von Benutzern und Werbung Dritter, um Strategie, Einblick, Marketing sowie die Vorhersage des Verbraucherverhaltens bereitzustellen; Elektronische Publikationen; Laptops; Tablet-Computer; Mobiltelefone; Taschencomputergeräte; Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und sonstige digitale Aufzeichnungsmedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.
Υλικός εξοπλισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτρέπει σε χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα δημιουργίας, προσθήκης σελιδοδείκτη, σχολιασμού και δημόσιου μερισμού δεδομένων, Πληροφοριών και Περιεχομένου πολυμέσων· Τηλεφορτώσιμο λογισμικό με τη μορφή κινητών εφαρμογών· Λογισμικό που τηλεφορτώνεται από το Διαδίκτυο και Ασύρματες συσκευές· Τηλεφορτώσιμο λογισμικό για τη διευκόλυνση της επιγραμμικής διαφήμισης, επιχειρηματικής προώθησης, σύνδεσης χρηστών κοινωνικών δικτύων με επιχειρήσεις και εντοπισμό χρηστών και διαφήμιση τρίτων για την παροχή στρατηγικής, ενσυναίσθησης, εμπορίας (μάρκετινγκ) και πρόβλεψης συμπεριφοράς καταναλωτών· Ηλεκτρονικές εκδόσεις· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Πινακίδια· Κινητός εξοπλισμός τηλεφωνίας· Διατάξεις ηλεκτρονικών υπολογιστών χειρός· Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης· Συσκευές και όργανα για την μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής· Μηχανισμοί με κερματοδέκτη· Ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Συσκευές πυρόσβεσης.
Computer hardware; Computer software; Computer software applications; Computer software that enables internet users to create, bookmark, annotate, and publicly share data, information and multimedia content; Downloadable software in the nature of a mobile application; Downloadable software via the internet and wireless devices; Downloadable software to facilitate online advertising, business promotion, connecting social network users with businesses and for tracking users and advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and predicting consumer behavior; Electronic publications; Laptops; Tablets; Mobile phones; Handheld computing devices; Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Fire-extinguishing apparatus.
Hardware informático; Software de ordenador; Aplicaciones de programas informáticos; Software que permite a los usuarios de Internet crear, marcar páginas, anotar e intercambiar públicamente datos, Información y Contenidos multimedia; Software descargable del tipo de una aplicación móvil; Software descargable de Internet y Dispositivos inalámbricos; Software descargable para facilitar la publicidad en línea, promoción de negocios, conectar a usuarios de redes sociales con negocios y para rastrear a usuarios y dirigir publicidad a terceros a fin de proporcionar estrategias, conocimientos, marketing y predecir la conducta del consumidor; Publicaciones electrónicas; Ordenadores portátiles; Pastillas; Aparatos de teléfono móviles; Dispositivos informáticos de mano; Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Discos compactos, DVD y otros medios de registro digital; Distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; Extintores.
Arvutiriistvara; Arvutitarkvara; Arvutitarkvara rakendused; Arvutitarkvara, mis võimaldab Interneti kasutajatel luua, märgistada, tähistada ja avalikult jagada andmeid, Informatsiooniteenused ja Multimeediamaterjalid; Allalaaditav tarkvara mobiilirakenduse kujul; Allalaaditav tarkvara Internetist ja Raadioaparatuur; Sidusreklaami, äritegevuse edendamise, sotsiaalvõrgustike kasutajate ja ettevõtete vahel sidemete loomise ning kasutajate ja muude osapoolte reklaamtegevuse jälgimise hõlbustamiseks kasutatav allalaaditav tarkvara, mis pakub strateegiaid, teavet, turundusandmeid ja prognoose tarbijakäitumise kohta; Elektroonilised teosed; Sülearvutid; Tabletid; Mobiiltelefonid; Pihuarvutid; Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; Elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; Heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; Magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja teised digisalvestuskandjad; Müügiautomaadid ja-mehhanismid; Kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; Tulekustutid.
Tietokonelaitteistot; Tietokoneohjelmistot; Tietokoneohjelmistosovellukset; Tietokoneohjelmistot, joiden avulla Internetin käyttäjät voivat luoda dataa, merkitä dataa kirjanmerkeillä, liittää dataan huomautuksia ja jakaa dataa julkisesti, Tietojen ja Multimediasisällöt; Ladattavat ohjelmistot mobiilisovellusten muodossa; Internetistä ladattavat ohjelmistot ja Langattomat laitteet; Ladattavat ohjelmistot, joiden avulla helpotetaan online-mainontaa, liiketoiminnan edistämistä, yhteyksien luomista sosiaalisten verkkojen käyttäjien ja yritysten välille sekä käyttäjien seurantaan ja muiden mainontaan strategioiden, näkemysten, markkinoinnin ja asiakaskäyttäytymisen ennustamisen tarjoamista varten; Elektroniset julkaisut; Kannettavat tietokoneet; Alustat; Matkapuhelimet; Kädessä pidettävät tietokonelaitteet; Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; Cd-levyt, dvd-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; Kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; Tulensammutuslaitteet.
Matériel informatique; Logiciels; Applications de logiciels; Logiciel informatique permettant aux internautes de créer, repérer, annoter et partager publiquement des données, Informations et Contenus multimédias; Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile; Logiciels téléchargeables à partir de l'internet et Appareils radio; Logiciels téléchargeables facilitant la publicité en ligne, la promotion commerciale, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises et permettant le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers afin de fournir des stratégies, des connaissances, des directives de marketing, et permettant également de prévoir le comportement des consommateurs; Publications électroniques; Ordinateurs portables; Tablettes; Téléphones portables; Dispositifs informatiques portables; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Extincteurs.
Számítógépes hardver; Számítógépes szoftver; Számítógépes szoftveralkalmazások; Az internethasználók számára adatok létrehozását, könyvjelzővel jelölését, széljegyzetelését és nyilvános megosztását lehetővé tevő számítógépes szoftverek, Tájékoztató szolgáltatások és Multimédia tartalmak; Letölthető szoftverek mobil alkalmazás formájában; Internetről letölthető szoftverek és Rádiókészülékek; Letölthető szoftverek az alábbiak lehetővé tételéhez: online reklámozás, üzleti promóció, közösségi hálózatok felhasználóinak összekapcsolása cégekkel, valamint felhasználók és mások reklámjainak követése stratégia, betekintés, marketing és fogyasztói viselkedés előrejelzésének biztosításához; Elektronikus publikációk; Laptopok; Tálcák; Mobiltelefon-készülékek; Kézben hordozható számítástechnikai eszközök; Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális adathordozók; Szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; Tűzoltó készülékek.
Hardware; Software (per computer); Applicazioni software; Software per consentire agli utenti di Internet di creare, creare un bookmark, annotare e condividere pubblicamente i dati, Informazioni e Contenuti multimediali; Software scaricabili in forma d'applicazioni cellulari; Software scaricabili da Internet e Dispositivi senza fili; Software scaricabili per agevolare pubblicità on-line, promozione commerciale, connessione di utenti di reti sociali con imprese e per rilevamento di utenti e pubblicità di terzi per fornire strategie, opinioni, marketing e prevedere comportamento dei consumatori; Pubblicazioni elettroniche; Computer portatili; Sottomani; Telefoni cellulari; Dispositivi informatici tascabili; Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; Apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l'accumulazione, la regolazione o il comando del corrente elettrico; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitali; Meccanismi di prepagamento; Registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; Estintori.
Kompiuterių aparatinė įranga; Kompiuterių programinė įranga; Kompiuterių programinės įrangos taikomosios programos; Kompiuterių programinė įranga, leidžianti interneto naudotojams kurti, žymėti, komentuoti ir viešai bendrinti duomenis, Informacija ir Daugialypės terpės turinio; Parsisiunčiamoji programinė įranga, būtent mobiliosios taikomosios programos; Programinė įranga persisiunčiama iš interneto ir Radarai (radiolokatoriai); Parsisiunčiamoji programinė įranga, skirta tiesioginio ryšio reklamai, verslo skatinimui palengvinti, sujungti socialinių tinklų vartotojus su verslais ir sekti vartotojus bei reklamuoti kitus, teikti strategiją, įžvalgą, rinkodarą ir vartotojų elgesio prognozes; Elektroniniai leidiniai; Nešiojami kompiuteriai; Padėklai; Mobiliojo ryšio telefonų aparatūra; Nešiojami kompiuterijos prietaisai; Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; Elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; Garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; Magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; Kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos; Monetinių aparatų mechanizmai; Kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; Gesintuvai.
Datoru aparatūra; Datora programmatūra; Datoru programmatūru izmantojumi; Datoru programmatūra, kas ļauj interneta lietotājiem izveidot, atzīmēt, anotēt un izplatīt datus, Informācijas pakalpojumi un Multimediju saturs; Lejupielādējama programmatūra mobilo lietotņu veidā; No interneta lejupielādējāma programmatūra un Radioaparāti; Lejupielādējama programmatūra, lai veicinātu tiešsaistes reklāmu, uzņēmējdarbības sekmēšanu, savienotu sociālā tīkla lietotājus ar uzņēmējiem, kā arī izsekotu lietotājus un reklamētu trešās personas, nodrošinot stratēģiju, ieskatu, tirgvedību un paredzot patērētāja uzvedību; Elektroniskas publikācijas; Klēpjdatori; Paplātes; Mobilo telefonu aparāti; Rokā turamas nolasītājierīces; Zinātniskie, kuģniecības, ģeodēziskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, optiskie, svēršanas, mērīšanas, signalizācijas, kontroles (pārbaudes), glābšanas un mācību aparāti, ierīces un instrumenti; Aparāti, ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei; Aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; Magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; Kompaktiski, DVD un citi digitālie informācijas nesēji; Mehānismi ar naudas iedarbināmiem aparātiem; Kases aparāti, rēķināšanas mašīnas, informācijas apstrādes ierīces un datori; Ugunsdzēsības ierīces.
Ħardwer tal-kompjuter; Softwer tal-kompjuter; Applikazzjonijiet ta' softwer tal-kompjuter; Softwer tal-kompjuter li jippermetti li l-utenti tal-internet joħolqu, jimmarkaw, jannotaw, u jagħmlu skambju pubbliku ta' dejta, Servizzi ta' informazzjoni u Kontenut multimedjali; Softwer li jista' jitniżżel fl-għamla ta' applikazzjoni mobbli; Softwer li jista' jitniżżel minn fuq l-Internet u Apparat tar-radju; Softwer li jista' jitniżżel li jiffaċilita reklamar onlajn, il-promozzjoni tan-negozju, il-konnessjoni ta' utenti ta' netwerk soċjali ma' negozji u għall-intraċċar tal-utenti u r-reklamar ta' oħrajn għall-provvista ta' strateġija, tagħrif, marketing, u t-tbassir tal-imġiba tal-konsumatur; Pubblikazzjonijiet elettroniċi; Leptops; Trejs; Apparat tat-telefown ċellulari; Tagħmir informatiku li jista' jinżamm fl-idejn; Apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, għal skopijiet ta' sondaġġi, fotografiċi, ċinematografiċi, ottiċi, li jiżnu, li jkejlu, li jissenjalaw, li jivverifikaw (superviżjoni), tas-salvataġġ u tat-tagħlim; Apparat u strumenti li jittrażmettu, jikkonnettjaw, ibiddlu, jakkumulaw, jirregolaw u jikkontrollaw l-elettriku; Apparat biex tirrekordja, għat-trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes u stampi; Tagħmir li jġorr id-data b'mod manjetiku, diski li tirrekordja fuqhom; Disketti kumpatti (compact discs), DVDs u midja ta' reġistrazzjoni diġitali oħra; Mekkaniżmi għal apparat imħaddem bil-muniti; Cash registers, kalkulaturi, tagħmir għall-ipproċessar tad-data u kompjuters; Tagħmir għat-tifi tan-nar.
Hardware; Computersoftware; Softwareapplicaties; Software om internetgebruikers in staat te stellen gegevens te creëren, te markeren, van commentaar te voorzien en publiekelijk te delen, Informatie en Multimedia-inhoud; Downloadbare software in de vorm van een mobiele applicatie; Van internet downloadbare software en Draadloze apparaten; Downloadbare software voor het vergemakkelijken van onlinereclame, zakelijke promotie, voor het verbinden van gebruikers van sociale netwerken met bedrijven en voor het volgen van gebruikers en reclame van derden voor het verstrekken van strategieën, inzicht, marketing en voor het voorspellen van consumentengedrag; Elektronische publicaties; Laptops; Blokken; Mobiele telefoonapparatuur; Computertoestellen op handformaat; Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, dvd's en andere digitale opnamemedia; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten.
Sprzęt komputerowy [hardware]; Oprogramowanie komputerowe; Aplikacje komputerowe; Oprogramowanie komputerowe, które pozwala użytkownikom na tworzenie, oznaczanie, notowanie i publiczne dzielenie się danymi, Usługi informacyjne i Treści multimedialne; Pobieralne oprogramowanie w postaci mobilnej aplikacji; Oprogramowanie przeznaczone do pobrania z Internetu i Aparatura radiowa; Pobieralne oprogramowanie usprawniające reklamę online, promowanie biznesu, łączenie użytkowników sieci społecznościowych z przedsiębiorstwami oraz do obserwowania użytkowników i reklamowania dla osób trzecich w celu zapewniania strategii, wglądu, marketingu i przewidywania zachowania konsumentów; Publikacje elektroniczne; Laptopy; Tablety; Mobilne urządzenia telefoniczne; Podręczne urządzenia liczące; Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; Automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; Kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; Urządzenia do gaszenia ognia.
Hardware; Software informático; Aplicações de software; Software que permite aos utilizadores da Internet a criação, a marcação, a anotação e a partilha pública de dados, Informações e Conteúdo multimédia; Software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel; Software passível de ser transferido da Internet por "download" e Aparelhos sem fios; Software descarregável para facilitar a publicidade em linha e a promoção de negócios, ligar os utilizadores de redes sociais a empresas e acompanhar os utilizadores e a publicidade de terceiros para providenciar estratégias, análises, marketing e previsões do comportamento dos consumidores; Publicações electrónicas; Laptops; Pastas; Telemóveis; Dispositivos informáticos de bolso; Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; Suporte de registo magnético, discos acústicos; CD, DVD e outros suportes digitais de registo; Distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; Caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; Extintores.
Hardware de calculator; Software de calculator; Aplicatii software de calculator; Software informatic care permite utilizatorilor să creeze, să marcheze, să facă adnotări şi să publice date, Informaţii şi Conţinuturi multimedia; Software descărcabil sub forma unei aplicaţii mobile; Software descarcabil de pe internet şi Dispozitive fara fir; Software descărcabil pentru a facilita reclamele on-line, promovarea afacerilor, pentru conectarea utilizatorilor de reţele sociale cu societăţi comerciale şi pentru urmărirea utilizatorilor şi promovarea terţilor pentru furnizare de strategii, opinii din interior, marketing şi pentru a prevedea comportamentul consumatorilor; Publicaţii electronice; Laptop-uri; Tablete; Aparatura mobila de telefon; Dispozitive informatice portabile; Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; Aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; Aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; Suporţi de înregistrare magnetici, discuri acustice; Discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; Mecanisme pentru aparate cu preplata; Case de marcat, maşini de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei şi calculatoare; Extinctoare.
Počítačové hardware; Počítačový softvér; Počítačové softvérové aplikácie; Počítačový softvér, ktorý umožňuje internetovým používateľom vytvárať, označovať záložkami, anotovať a verejne zdieľať údaje, Informačné služby a Multimediálne obsahy; Stiahnuteľný softvér v podobe mobilných aplikácií; Softvér stiahnuteľný z internetu a Bezdrôtové zariadenia; Stiahnuteľný softvér pre on-line reklamu, obchodné propagovanie, spájanie používateľov sociálnych sietí s podnikmi a sledovanie používateľov a propagovania klientov za účelom poskytovania stratégie, náhľady, marketingu a predpovedania spotrebiteľského správania; Elektronické publikácie; Notebooky; Podnosy; Mobilné telefónne zriadenia; Vreckové počítačové zariadenia; Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; Magnetické nosiče údajov, záznamové disky; Kompaktné disky, DVD a iné digitálne záznamové médiá; Mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince; Registračné pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; Hasiace prístroje.
Računalniška strojna oprema; Računalniška programska oprema; Računalniške programske aplikacije; Računalniška programska oprema, ki uporabnikom interneta omogoča ustvarjanje, označevanje, komentiranje in javno objavljanje podatkov, Informacijske storitve in Večpredstavnostnih vsebin; Naložljiva programska oprema v obliki aplikacij za mobilne aparate; Programska oprema, naložljiva z interneta in Brezžične naprave; Naložljiva programska oprema za omogočanje spletnega oglaševanja, poslovne promocije, povezovanja uporabnikov socialnih omrežij s podjetji za sledenje uporabnikom in oglaševanje drugih za nudenje strategije, vpogleda, marketinga in predvidevanja človeškega obnašanja; Elektronske publikacije; Prenosni računalniki; Pladnji; Mobilni telefonski aparati; Ročne računalniške naprave; Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; Aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; Magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; Zgoščenke, DVD-ji in drugi digitalni snemalni mediji; Mehanizmi za aparate na kovance; Registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; Gasilni aparati.
Datormaskinvara; Datorprogram; Programvarutillämpningar; Datorprogramvara som möjliggör för Internetanvändare att skapa, bokmärka, anteckna på och offentligt dela data, Information och Multimediainnehåll; Nerladdningsbar programvara i form av en mobil tillämpning; Programvara för nedladdning från Internet och Radioapparater; Nerladdningsbar programvara för tillhandahållande av direktansluten annonsering, företagsfrämjande verksamhet, förmedling av kontakter mellan sociala nätanvändare och företag och för sökande efter användare och annonsering för andra för att tillhandahålla strategi, insyn, marknadsföring, och prognoser över konsumentbeteende; Elektroniska publikationer; Bärbara datorer; Tabletter; Mobiltelefonutrustning; Handhållna datoranordningar; Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Cd-skivor, dvd:er och andra digitala inspelningsmedier; Mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur.
Рекламни и промоционни услуги; Реклама и търговски услуги, а именно промотиране на продукти и услуги за трети лица; Анализи на бизнес данни; Бизнес мониторинг и консултантски услуги, а именно проследяване на потребители и реклама за трети лица за предоставяне на стратегии, прозрения, маркетинг и предсказване на поведението на потребителите и мотивацията на потребителите, както и пазарни тенденции; Управление на търговски сделки; Търговска администрация; Административна дейност.
Reklamní a propagační služby services; Propagační činnost, reklama a marketingové služby, jmenovitě propagování výrobků a služeb druhých; Analýzy obchodních dat; Obchodní monitorovací a poradenské služby, jmenovitě sledování uživatelů za účelem poskytnutí strategie, pochopení situace, marketingového poradenství a pro analýzu, pochopení a předvídání chování a motivací spotřebitelů a vývoje tržních trendů; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce.
Annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende virksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring, nemlig markedsføring af andres varer og tjenesteydelser; Analyse af forretningsdata; Virksomhedsovervågning og -rådgivning, nemlig sporing af brugere med henblik på formidling af strategier, indsigt, markedsføringsvejledning og med henblik på analyse, forståelse og udarbejdelse af prognoser for forbrugeradfærd og -motivation samt markedstendenser; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung und der Verkaufsförderung; Werbe- und Marketingdienstleistungen, nämlich Verkaufsförderung für die Produkte und Dienstleistungen Dritter; Analyse von Geschäftsdaten; Unternehmensüberwachung und -beratung, nämlich Verfolgen von Benutzern, um Strategie, Einblick, Marketinganleitung bereitzustellen, sowie für die Analyse, das Verstehen und die Vorhersage von Verbraucherverhalten und -motivationen sowie Markttrends; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης· Υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορίας (μάρκετινγκ), συγκεκριμένα, προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων· Ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων· Υπηρεσίες παρακολούθησης επιχειρήσεων και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, συγκεκριμένα, παρακολούθηση χρηστών για την παροχή στρατηγικής, διερεύνησης αντιλήψεων, καθοδήγησης εμπορίας (μάρκετινγκ) και για την ανάλυση, κατανόηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των κινήτρων των καταναλωτών και των τάσεων της αγοράς· Διοίκηση επιχειρήσεων· Διαχείριση επιχειρήσεων· Εργασίες γραφείου.
Advertising and promotional services; Advertising and marketing services, namely promoting the products and services of others; Business data analysis; Business monitoring and consulting services, namely, tracking users to provide strategy, insight, marketing guidance, and for analyzing, understanding and predicting consumer behavior and motivations, and market trends; Business management; Business administration; Office functions.
Servicios de publicidad y promoción; Servicios de publicidad y marketing, en concreto promoción de los productos y servicios de terceros; Análisis de datos de negocios; Servicios de supervisión y consultas de negocios, en concreto, rastreo de usuarios a fin de proporcionar estrategias, conocimientos, orientación de marketing y para analizar, comprender y predecir la conducta y las motivaciones de los consumidores, y las tendencias del mercado; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina.
Reklaam ja reklaamikampaaniad; Reklaami- ja turundusteenused, nimelt kolmandate isikute toodete ja teenuste müügiedendus; Äriandmete analüüs; Ärialased jälgimis- ja konsultatsiooniteenused, nimelt kasutajate jälgimine, et pakkuda strateegiaid, teavet ja turundusalaseid juhiseid ning analüüsida, mõista ja prognoosida tarbijate käitumist ning turutrende; Ärijuhtimine; Ärikorraldus; Kontoriteenused.
Mainonta- ja myynninedistämispalvelut; Mainonta- ja markkinointipalvelut, nimittäin muiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden myynninedistäminen; Yritystietojen analysointi; Liiketoiminnan seuranta- ja konsultointipalvelut, nimittäin käyttäjien jäljitys strategioiden, näkemysten, markkinointiopastuksen tarjoamista varten ja kuluttajien käyttäytymisen ja vaikuttimien sekä markkinatrendien analysoimista, ymmärtämistä ja ennustamista varten; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät.
Services de publicité et de promotion; Services de publicité et de mercatique, à savoir promotion des services et produits de tiers; Analyse de données commerciales; Services de surveillance et d'assistance commerciales, à savoir, suivi des utilisateurs afin de fournir des stratégies, des connaissances, des directives commerciales, et pour l'analyse, la compréhension et les prévisions liées au comportement et aux motivations de consommation, et aux tendances du marché; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Reklámozás és promociós szolgáltatások; Reklámozási és marketing szolgáltatások, azaz mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója; Üzleti adatok elemzése; Üzleti figyelő és konzultációs szolgáltatások, nevezetesen felhasználók nyomon követése stratégia, betekintés, marketing-útmutatás biztosításához, valamint fogyasztói viselkedés és motivációk, illetve piaci trendek elemzéséhez, megértéséhez és előrejelzéséhez; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák.
Servizi pubblicitari e promozionali; Servizi di pubblicità e marketing, ovvero promozione dei prodotti e servizi di terzi; Analisi di dati aziendali; Servizi di monitoraggio e consulenza, ovvero rilevamento d'utenti per fornire strategie, opinioni, orientamento di marketing, nonché per analisi, comprensione e previsione del comportamento e delle motivazioni dei consumatori e tendenze di mercato; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio.
Reklamos ir prekių pristatymo paslaugos; Reklamos ir rinkodaros paslaugos, būtent kitų gaminių ir paslaugų pardavimo skatinimas; Verslo duomenų analizė; Verslo stebėsenos ir konsultacijų paslaugos, būtent vartotojų sekimas strategijoms, įžvalgoms, rinkodaros vadybai teikti, vartotojų elgesiui, motyvams ir rinkos tendencijoms analizuoti, suprasti bei prognozuoti; Verslo vadyba; Verslo tvarkyba; Įstaigų veikla.
Reklāmas un darījumu veicināšanas pakalpojumi; Reklāmas un tirgvedības pakalpojumi, proti, trešo personu produktu un pakalpojumu veicināšana; Uzņēmējdarbības datu analīze; Uzņēmējdarbības apmācības un konsultāciju pakalpojumi, proti, lietotāju izsekošana, lai nodrošinātu stratēģiju, ieskatus, tirgvedības ceļvežus, kā arī, lai analizētu, saprastu un prognozētu klientu uzvedību, kā arī motivāciju un tirgvedības tendences; Darījumu vadīšana; Uzņēmumu pārvaldīšana; Biroja darbi.
Servizzi ta' reklamar u promozzjoni; Servizzi ta' reklamar u marketing, jiġifieri l-promozzjoni ta' prodotti u servizzi ta' oħrajn; Analiżi ta' dejta tan-negozju; Servizzi ta' monitoraġġ u konsulenza dwar negozju, jiġifieri, rintraċċar ta' utenti għall-provvista ta' strateġija, intuwitu, gwida fil-marketing, u għall-analiżi, fehma u t-tbassir tal-imġiba u l-motivazzjonijiet tal-konsumatur, u t-tendenzi tas-suq; Il-ġestjoni ta' negozju; L-amministrazzjoni ta' negozju; Funzjonijiet ta' uffiċċju.
Diensten op het gebied van reclame en promotie; Reclame en marketing, te weten promotie van de producten en diensten van derden; Analyse van zakelijke gegevens; Bedrijfscontrole en -raadgeving, te weten het volgen van gebruikers voor het verstrekken van strategieën, inzicht, marketingbegeleiding, en voor het analyseren, begrijpen en voorspellen van consumentengedrag en -motivatie, en markttrends; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten.
Usługi reklamowe i promocyjne; Usługi reklamowe i marketingowe, mianowicie promowanie produktów i usług osób trzecich; Analiza danych gospodarczych; Usługi monitorowania i konsultacji biznesowych, mianowicie obserwowanie użytkowników w celu zapewnienia strategii, wglądu, porad marketingowych oraz w celu analizowania, zrozumienia i przewidywania zachowań i motywacji klientów oraz trendów rynkowych; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe.
Serviços de publicidade e promocionais; Serviços de publicidade e de marketing, nomeadamente promoção dos produtos e serviços de terceiros; Análise de dados de empresas; Serviços de monitorização e consultadoria de negócios, nomeadamente acompanhamento de utilizadores para fornecimento de estratégias, análises e orientação em matéria de marketing, bem como para análise, compreensão e previsão dos comportamentos e motivações dos consumidores e das tendências do mercado; Gestão dos negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório.
Servicii publicitare şi de promovare; Publicitate şi servicii de marketing, respectiv promovarea produselor şi serviciilor terţilor; Analizare de date comerciale; Servicii de monitorizare şi de consultanţă în domeniul afacerilor, şi anume urmărirea utilizatorilor pentru furnizare de strategii, opinii din interior, consultanţă de marketing şi pentru analizarea, prevederea şi înţelegerea comportamentului şi motivaţiilor consumatorilor şi tendinţelor pe piaţă; Gestiunea afacerilor comerciale; Administraţie comercială; Lucrari de birou.
Reklama a propagačné služby; Reklamné a marketingové služby, menovite propagovanie produktov a služieb klientov; Analýza podnikových dát; Obchodné monitorovacie a konzultačné služby, menovite sledovanie používateľov za účelom poskytovania stratégie, náhľadu, marketingovej pomoci a pre analýzu, porozumenie a predpovedanie spotrebiteľského správania a motivácie a trhových trendov; Obchodný manažment, obchodná správa; Obchodná administratíva; Kancelárske práce.
Oglaševalske in promocijske storitve; Storitve oglasne dejavnosti in trženja, in sicer promocija izdelkov in storitev za druge; Analiza poslovnih podatkov; Storitve poslovnega nadzora in posvetovanja, in sicer sledenje uporabnikom za nudenje strategije, vpogleda, marketinškega vodenja in za analizo, razumevanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in motivacij ter tržnih trendov; Vodenje komercialnih poslov; Poslovna administracija; Pisarniški posli.
Annons- och reklamverksamhet, och promotiontjänster; Reklam- och marknadsföringstjänster, nämligen främja försäljning av andras produkter och tjänster; Analys av företagsdata; Affärsövervaknings- och konsulttjänster, nämligen, uppföljning av användare för att tillhandahålla strategi, insikt, marknadsföringsvägledning, och för analys, förståelse av och prognoser för konsumenters beteenden och motivationer, och marknadstrender; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster.
Услуги свързани с електронни бюлетини; Телекомуникации.
Služby elektronických vývěsek; Spoje (komunikace).
Elektroniske opslagstavler; Telekommunikationsvirksomhed.
Mailbox-Dienste; Telekommunikation.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων· Τηλεπικοινωνίες.
Electronic bulletin board services; Telecommunications.
Servicios de tablones de anuncios electrónicos; Telecomunicaciones.
Elektroonilised bülletääniteenused; Side.
Elektroniset ilmoitustaulupalvelut; Kaukoviestintä.
Services de bulletins d'informations électroniques; Télécommunications.
Elektronikus bulletin tábla szolgáltatások; Távközlés.
Servizi di bollettini d'informazione elettronici; Telecomunicazioni.
Elektroninių skelbimų lentų paslaugos; Telekomunikacijos.
Elektronisko ziņojumu dēļu pakalpojumi; Telesakari.
Servizzi ta' tabella ta' informazzjoni elettronika; Telekomunikazzjonijiet.
Diensten op het gebied van elektronische bulletin-boards; Telecommunicatie.
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń; Telekomunikacja.
Serviços de painel de anúncios electrónicos; Telecomunicações.
Servicii de afişaj electronic; Telecomunicatii.
Služby stanice elektronickej pošty/elektronického panelu oznamov; Telekomunikačné služby.
Storitve elektronskih oglasnih desk; Telekomunikacije.
Elektroniska anslagstavlor; Telekommunikationer.
Предоставяне на уебсайт, включващ технология, която позволява на интернет потребители да създават,търсят, подчертават, качват и издават и споделят данни, Информация и Мултимедийно съдържание; Компютърни услуги, а именно създаване на онлайн общност за регистрирани потребители за участие в дискусии, обратна връзка от техните пиъри, образуване на виртуални общности, участие в социални мрежи, услуги в областта на физическите упражнения, сваляне на килограми и диети; Предоставяне на уебсайт, съдържащ софтуер без възможност за сваляне; Хостване на интерактивни уебсайтове и онлайн софтуер, без възможност за сваляне за качване, сваляне, публикуване, показване, излагане, етикиране, споделяне и предаване на мултимедийно съдържание, видео, фотографии, аудио съдържание, анимации, снимки, изображения, текст, информация и друго съдържание, генерирано от потребители; Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; Промишлени анализи и проучвания; Проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер.
Poskytování webových stránek zaměřených na technologii, které uživatelům internetu umožňuje vytvářet data, tvořit si k nim záložky, dělat si poznámky, nahrávat je, třídit a veřejně je sdílet, Informační služby a Multimediálních obsahů; Počítačové služby, jmenovitě tvorba on-line komunity, která registrovaným uživatelům umožňuje účastnit se diskusí, získávat zpětnou vazbu od svých kolegů, vytvářet virtuální komunity a podílet se na tvorbě služeb sociálních sítí v oboru všeobecného zájmu; Poskytování webových stránek zaměřených na software bez možnosti stažení; Hosting interaktivních webových stránek a on-line softwaru bez možnosti stažení pro nahrávání, aktualizování, ukazování, zobrazování, označování, sdílení a přenos zpráv, komentářů, multimediálního obsahu, fotografií, obrázků, obrazu, textu, informací a jiného uživatelem generovaného obsahu; Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
Udbydelse af et websted med teknologi, der gør det muligt for internetbrugere at bogmærke, kommentere, uploade, organisere og offentligt dele data, Information og Multimedieindhold; Computervirksomhed, særlig oprettelse af et onlinefællesskab for registrerede brugere, således at disse kan deltage i forskellige diskussioner, få feedback fra andre brugere, skabe virtuelle fællesskaber og engagere sig i sociale netværk inden emner af almen interesse; Udbydelse af et websted med software, der ikke kan downloades; Hosting af et interaktivt websted og onlinesoftware, der ikke kan downloades, til uploading, downloading, postering, fremvisning, visning, tagging, deling og overførsel af meddelelser, kommentarer, multimedieindhold,tekst, information og andet brugergenereret indhold; Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software.
Bereitstellung einer Website mit einer Technologie, mit deren Hilfe Internetnutzer Daten erstellen, vormerken, kommentieren, hochladen, organisieren und gemeinsam nutzen können, Bereitstellung von Information und Multimediainhalten; Computerdienstleistungen, nämlich Einrichtung einer Online-Gemeinschaft für angemeldete Benutzer zur Teilnahme an Diskussionen, zum Empfang von Rückmeldungen anderer Teilnehmer, zum Aufbau von virtuellen Gemeinschaften sowie zur Mitwirkung in sozialen Netzen im Bereich von allgemeinem Interesse; Bereitstellung einer Website mit herunterladbarer Software; Hosting einer interaktiven Website und von nicht herunterladbarer Online-Software zum Hochladen, Einstellen, Darstellen, Anzeigen, Markieren, gemeinsamen Benutzen und Übertragen von Nachrichten, Kommentaren, Multimediainhalten, Fotografien, Bildern, Abbildungen, Text, Informationen und anderen nutzergenerierten Inhalten; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
Παροχή ιστοθέσης με τεχνολογία που παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα δημιουργίας, προσθήκης σελιδοδείκτη, σχολιασμού, φόρτωσης, οργάνωσης και δημόσιου μερισμού δεδομένων, Πληροφόρηση και Περιεχομένων πολυμέσων· Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα, δημιουργία κοινότητας επί γραμμής για εγγεγραμμένους χρήστες για τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις, τη λήψη ανάδρασης από ομοίους τους, τη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων και τη συμμετοχή σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος· Παροχή ιστοθέσης με μη τηλεφορτώσιμο λογισμικό· Φιλοξενία αλληλεπιδραστικής ιστοθέσης και επιγραμμικού μη τηλεφορτώσιμου λογισμικού για φόρτωση, καταχώριση, παρουσίαση, προβολή, σήμανση, μερισμό και μετάδοση μηνυμάτων, σχολίων, πολυμεσικού περιεχομένου, φωτογραφιών, εικόνων, κειμένου, πληροφοριών και λοιπού περιεχομένου παραγόμενου από τον χρήστη· Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού· Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας· Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Providing a website featuring technology that enables internet users to create, bookmark, annotate, upload, organize, and publicly share data, information and multimedia content; Computer services, namely, creating an on-line community for registered users to participate in discussions, get feedback from their peers, form virtual communities, and engage in social networking services in the field of general interest; Providing a website featuring non-downloadable software; Hosting an interactive website and online non-downloadable software for uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting messages, comments, multimedia content, photos, pictures, images, text, information, and other user-generated content; Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software.
Acceso a un sitio web con tecnología que permite a los usuarios de Internet crear, registrar, anotar, cargar, organizar e intercambiar públicamente datos, Información y Contenidos multimedia; Servicios informáticos, en concreto, creación de una comunidad en línea para que usuarios registrados participen en debates, obtengan información de sus interlocutores, formen comunidades virtuales y participen en servicios de conexión en redes sociales de interés general; Acceso a un sitio web con software no descargable; Hospedaje de un sitio web interactivo y software no descargable en línea para cargar, enviar, mostrar, visualizar, etiquetar, intercambiar y transmitir mensajes, comentarios, contenido multimedia, fotografías, películas, imágenes, texto, información y otro contenido generado por usuarios; Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Veebilehe pakkumine tehnoloogiaga, mis võimaldab interneti kasutajail andmeid luua, järjehoidjaga varustada, annoteerida, üles laadida, organiseerida ning avalikult jagada, Informatsiooniteenused ja Multimeediamaterjalid; Arvutiteenused, nimelt registreeritud kasutajate siduskooskonna loomine osalemiseks diskussioonides, tagasiside saamiseks kaaslastelt, virtuaalkooskondade moodustamiseks, sotsiaalse võrgustumiseks üldistel teemadel; Veebisaidi pakkumine allalaadimatu tarkvaraga; Interaktiivse veebisaidi ning sõnumite, kommentaaride, multimeediasisu, fotode, piltide, kujutiste, teksti, informatsiooni ja muu kasutaja loodud sisu üleslaadimise, postitamise, näitamise, kuvamise, sildistamise, jagamise ja edastamise sidusa allalaaditamatu tarkvara hostimine; Teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; Tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; Arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.
Sellaista teknologiaa sisältävän WWW-sivuston tarjoaminen, jonka avulla Internetin käyttäjät voivat luoda dataa, merkitä dataa kirjanmerkeillä, liittää dataan huomautuksia, ladata dataa palvelimelle, järjestää dataa ja jakaa dataa julkisesti, Tiedotus ja Multimediasisältöjen laatiminen; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisen online-muotoisen yhteisön luominen rekisteröityneitä käyttäjiä varten, jossa he voivat osallistua keskusteluihin, saada palautetta vertaisiltaan, muodostaa virtuaaliyhteisöjä ja osallistua sosiaalisiin verkostoitumispalveluihin yleisesti kiinnostavien aiheiden alalla; Muita kuin ladattavia ohjelmistoja sisältävän WWW-sivuston tarjoaminen; Vuorovaikutteisen WWW-sivuston ja online-muotoisten muiden kuin ladattavien ohjelmistojen ylläpito viestien, kommenttien, multimediasisällön, valokuvien, kuvien, tekstin, tietojen ja muun käyttäjien luoman sisällön lataamiseen palvelimelle, lähettämiseen, esittämiseen, näyttämiseen, merkitsemiseen, jakamiseen ja siirtämiseen; Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.
Fourniture d'un site web proposant une technologie permettant aux internautes de créer, repérer, annoter, télécharger vers le serveur, organiser, et partager publiquement des données, Informations et Contenus multimédias; Services informatiques, à savoir, création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de constituer des communautés virtuelles, et de participer au réseautage social dans le domaine de l'intérêt général; Fourniture d'un site web proposant des logiciels non téléchargeables; Hébergement d'un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation, l'affichage, le balisage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenu multimédia, photos, images, textes, informations, et autre contenu généré par l'utilisateur; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Olyan technológiát tartalmazó weboldal szolgáltatása, amely lehetővé teszi az internetfelhasználók részére adatok létrehozását, könyvjelzővel ellátását, széljegyzetelését, feltöltését, rendezését és nyilvános megosztását, Tájékoztató szolgáltatások és Multimédia tartalmak; Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen regisztrált felhasználók online közösségének létrehozása vitákban történő részvételhez, partnereiktől kapott visszajelzések fogadásához, virtuális közösségek létrehozásához, közösségi hálózatépítési szolgáltatásokban történő részvételhez az általános érdeklődésre számot tartó témák területén; Nem letölthető szoftvert tartalmazó webhely szolgáltatása; Interaktív weboldal és online, nem letölthető szoftverek biztosítása üzenetek, hozzászólások, multimédiás tartalmak, fényképek, fotók, képek, szövegek, információk és más, a felhasználók által létrehozott tartalmak feltöltéséhez, beküldéséhez, megmutatásához, megjelenítéséhez, címkézéséhez, megosztásához és átviteléhez; Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; Ipari elemző és kutató szolgáltatások; Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
Un sito web contenente tecnologia per consentire agli utenti di Internet di creare, creare un bookmark, annotare, caricare, organizzare e condividere pubblicamente i dati, Informazioni e Contenuti multimediali; Servizi informatici, ovvero creazione di una comunità on-line per consentire ad utenti registrati di partecipare a discussioni, ottenere feedback dai propri pari, formare comunità virtuali, partecipare a reti sociali in relazione ad argomenti d'interesse generale; Un sito web contenente software non scaricabili; Concessione di un sito web interattivo e software on-line non scaricabili per caricamento, scaricamento, presentazione, visualizzazione, etichettatura, condivisione e trasmissione di messaggi, commenti, contenuti multimediali, fotografie, illustrazioni, immagini, testi, informazioni ed altri contenuti generati dagli utenti; Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Servizi di analisi e di ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Svetainės su technologija, leidžiančia interneto naudotojams kurti, žymėti, komentuoti, įkelti, tvarkyti ir viešai bendrinti duomenis, teikimas, Informacija ir Daugialypės terpės turinio; Kompiuterijos paslaugos, būtent prijungtinės registruotųjų naudotojų bendruomenės, skirtos dalyvauti diskusijose, grįžtamajam ryšiui iš savo grupės gauti, virtualiosioms bendruomenėms kurti ir dalyvauti socialinių tinklų paslaugose, kūrimas, teikiamas bendro pobūdžio pomėgių srityje; Svetainės su neatsiunčiamąja programine įranga teikimas; Sąveikiosios svetainės ir prijungtinės neatsiunčiamosios programinės įrangos, skirtos pranešimams, komentarams, įvairialypės terpės turiniui, fotonuotraukoms, paveikslams, vaizdams, tekstui, informacijai ir kitam naudotojų kuriamam turiniui įkelti, siųsti, rodyti, žymėti, bendrinti ir perduoti, priegloba; Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; Pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; Kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.
Tādas tīmekļa vietnes nodrošināšana, kas ietver tehnoloģiju, lai interneta lietotājiem sniegtu datu veidošanas, atzīmēšanas, anotēšanas, augšupielādes, organizēšanas un izplatīšanas iespēju, Informācijas pakalpojumi un Multimediju saturs; Datoru pakalpojumi, proti, tiešsaistes kopienas izveide reģistrētiem lietotājiem, lai varētu piedalīties diskusijās, iegūt atsauksmes no līdzīgi domājošiem cilvēkiem, veidot virtuālas kopienas, piedalīties sabiedriskās tīklošanas pakalpojumos, viss ir saistībā ar vispārīgajām interesēm; Tādas tīmekļa vietnes nodrošināšana, kas ietver lejupielādējamu programmatūru; Interaktīvās tīmekļa vietnes un nelejupielādējamas tiešsaistes programmatūras izvietošana ziņojumu, komentāru, multivides satura, fotogrāfiju, attēlu, tekstu, informācijas un cita lietotāju radīta satura augšupielādēšanai, izvietošanai, demonstrēšanai, attēlošanai, atzīmēšanai, izplatīšanai un pārraidīšanai; Zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, izpēte un projektēšana šajās jomās; Rūpnieciskā izpēte un izstrādnes; Datoru aparatūras un programmatūras projektēšana, izstrāde un pilnveidošana.
Il-provvista ta' websajt li fiha teknoloġija li tippermetti li l-utenti tal-Internet joħolqu, jimmarkaw, jannotaw, japplowdjaw, jorganizzaw, u jagħmlu skambju pubbliku ta' dejta, Servizzi ta' informazzjoni u Kontenut multimedjali; Servizzi informatiċi, jiġifieri, il-ħolqien ta' komunità onlajn għal utenti rreġistrati biex jipparteċipaw f'diskussjonijiet, jiksbu l-fehma tal-kollegi tagħhom, jiffurmaw komunitajiet virtwali, u jieħdu sehem f'servizzi ta' netwerking soċjali fil-qasam tal-interess ġenerali; Il-provvista ta' websajt li fiha softwer li ma jistax jitniżżel; Il-ħosting ta' websajt interattiva u softwer onlajn li ma jistax jitniżżel għall-applowdjar, ippowstjar, wiri, preżentazzjoni, ittaggjar, skambju u trażmissjoni ta' messaġġi, kummenti, kontenut mutimedjali, ritratti, stampi, immaġni, testi, informazzjoni, u kontenut ieħor iġġenerat mill-utent; Servizzi xjentifiċi u teknoloġiċi u riċerka u disinn relatati ma' l-istess; Analiżi industrijali u servizzi ta' riċerka; Disinn u żvilupp ta' ħardwer u softwer tal-kompjuter.
Levering van een website met technologie om het voor internetgebruikers mogelijk te maken gegevens te creëren, te markeren, van commentaar te voorzien, te uploaden, te organiseren en publiekelijk te delen, Informatiediensten en Multimedia-inhoud; Computerdiensten, te weten het creëren van een onlinegemeenschap voor geregistreerde gebruikers om deel te nemen aan discussies, voor het houden van ruggespraak met medegebruikers, voor het vormen van virtuele gemeenschappen en om deel te nemen aan sociale netwerken op het gebied van onderwerpen van algemene aard; Verschaffing van een website met niet-downloadbare software; Hosting van een interactieve website en niet-downloadbare onlinesoftware voor het uploaden, plaatsen, vertonen, weergeven, labelen, delen en verzenden van berichten, commentaren, multimediamateriaal, foto's, prenten, afbeeldingen, tekst, informatie en andere door gebruikers gegenereerde inhoud; Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
Udostępnianie strony internetowej wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom internetu tworzenie, zamieszczanie i publiczne dzielenie się danymi, Usługi informacyjne i Treści multimedialne; Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności online dla zarejestrowanych użytkowników w celu umożliwienia im uczestniczenia w dyskusjach, otrzymania informacji zwrotnej od współużytkowników, tworzenia wirtualnych społeczności i angażowania się w usługi tworzenia sieci kontaktów towarzyskich w dziedzinie zainteresowań ogólnych; Udostępnianie witryny internetowej zawierającej oprogramowanie nie do pobrania; Hosting interaktywnej strony internetowej i oprogramowania online nie do pobrania do kopiowania na serwer internetowy, zamieszczania, publikowania, pokazywania, wyświetlania, oznaczania, dzielenia się i transmisji wiadomości, komentarzy, treści multimedialnych, fotografii, zdjęć, obrazów, obrazów, tekstu, informacji i innych treści stworzonych przez użytkowników; Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
Fornecimento de um sítio Web com tecnologia que permite aos utilizadores da Internet a criação, a marcação, a anotação, o carregamento, a organização e a partilha pública de dados, Informações e Conteúdos multimédia; Serviços informáticos, nomeadamente criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reações dos seus pares, constituírem comunidades virtuais e participarem em atividades de rede social no domínio dos assuntos de interesse geral; Fornecimento de um sítio Web com software não descarregável; Alojamento de um sítio Web interativo e de software não descarregável em linha para carregamento, colocação, exibição, visualização, etiquetagem, partilha e transmissão de mensagens, comentários, conteúdos multimédia, fotografias, gravuras, imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores; Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; Serviços de análises e pesquisas industriais; Concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores.
Furnizarea unui site web cu o tehnologie care le permite utilizatorilor de internet să creeze, să marcheze, să facă adnotări şi să distribuie date în mod public, Informaţii şi Conţinuturi multimedia; Servicii informatice, şi anume, crearea unei comunităţi online pentru ca utilizatorii înregistraţi să participe la discuţii, să primească răspunsuri de la colegi, din comunităţi virtuale, să participe la reţele sociale cu teme de interes general; Furnizarea unui site web cu software nedescărcabil; Găzduirea unui site web interactiv şi de software online nedescărcabil pentru încărcare, publicare, prezentare, afişare, etichetare, distribuire şi transmitere de mesaje, comentarii, conţinut multimedia, fotografii, imagini, text, informaţii şi alt conţinut generat de utilizator; Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; Servicii de analiza si cercetare industriala; Crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.
Poskytovanie webovej stránky s technológiami, ktoré umožňujú internetovým používateľom vytvárať, označovať záložkami, anotovať a verejne zdieľať údaje, Informačné služby a Multimediálne obsahy; Počítačové služby, menovite vytváranie on-line komunít pre registrovaných užívateľov za účelom účasti na rôznych diskusiách, získavania odozvy od iných užívateľov, vytvárania virtuálnych komunít, zapájania sa do sociálnych sietí v oblasti všeobecného záujmu; Poskytovanie webovej stránky so softvérom bez možnosti prevzatia; Prevádzkovanie webových stránok a on-line softvéru bez možnosti prevzatia na odovzdávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie a prenos komentárov, správ, komentárov, multimediálneho obsahu, fotografií, obrazov, textu, informácií a iného obsahu vytvoreného používateľmi; Služby vedecké a technologické ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; Priemyselné analýzy a priemyselný výskum; Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
Nudenje spletne strani s tehnologijo, ki uporabnikom interneta omogoča ustvarjanje, označevanje, komentiranje, nalaganje in javno objavljanje podatkov, Informacijske storitve in Večpredstavnostnih vsebin; Računalniške storitve, in sicer ustvarjanje spletne skupnosti, kjer registrirani uporabniki lahko sodelujejo v debatah, pridobijo odzive vrstnikov, oblikujejo virtualne skupnosti in se udeležujejo v storitvah družabnih omrežij na področju splošnega interesa; Nudenje spletne strani z neprenosljivo programsko opremo; Gostitev interaktivne spletne strani in spletne neprenosljive programske opreme za nalaganje, objavljanje, kazanje, prikazovanje, označevanje, skupno rabo in prenos sporočil, komentarjev, večpredstavnostnih vsebin, fotografij, slik, grafik, besedil, informacij in drugih uporabniško izdelanih vsebin; Znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter pripadajoče storitve oblikovanja; Industrijske analize in raziskave; Oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme.
Tillhandahållande av en webbplats med teknologi som möjliggör för Internetanvändare att skapa, bokmärka, anteckna på, ladda upp, organisera och offentligt dela data, Information och Multimediainnehåll; Datortjänster, nämligen skapande av en online-gemenskap för registrerade användare för att deltaga i diskussioner, få feedback från sina likar, forma virtuella gemenskaper och ägna sig åt sociala nätarbetstjänster inom området för allmänna intressen; Tillhandahållande av en webbplats med ej nedladdningsbar programvara; Värdskap för en interaktiv webbplats och direktansluten ej nedladdningsbar programvara för uppladdning, utläggning, utställning, visning, taggning, delning och överföring av meddelanden, kommentarer, multimedieinnehåll, fotografier, bilder, text, information och annat användargenererat innehåll; Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
Онлайн услуги за обществени мрежи; Предоставяне на услуги за създаване на убсайт с развлекателни и социални комуникационни цели; Юридически услуги; Охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора; Персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите.
Online společenské služby; Poskytování webových stránek pro vytváření společenských sítí pro účely zábavy a ve všeobecném zájmu; Právní služby; Bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců; Osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců.
Sociale netværkstjenester udbudt online; Tilvejebringelse af et socialt netværkswebsted til underholdningsformål og emner af almen interesse; Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.
Soziale Online-Netzdienstleistungen; Bereitstellung einer Website für soziale Netze für Unterhaltungszwecke und Zwecke von allgemeinem Interesse; Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.
Επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης· Παροχή ιστοθέσης κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς ψυχαγωγίας και γενικού ενδιαφέροντος· Νομικές υπηρεσίες· Υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία της περιουσίας των ατόµων· Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόμενες απο τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.
Online social networking services; Providing a social networking website for entertainment purposes and general interest purposes; Legal services; Security services for the protection of property and individuals; Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.
Servicios de puesta en red social en línea; Acceso a un sitio web de conexión en redes sociales para el entretenimiento y de interés general; Servicios jurídicos; Servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.
Sidusad sotsiaalse suhtlemise teenused; Sotsiaalse võrgustiku meelelahutusliku ja üldteemalise veebilehe pakkumine; Juriidilised teenused; Turvateenused vara ja isikute kaitseks; Kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.
Online-muotoiset sosiaalisen verkostoitumisen palvelut; Sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitetun WWW-sivuston tarjoaminen ajanvietetarkoituksiin ja yleisesti kiinnostavia aiheita koskeviin tarkoituksiin; Oikeudelliset palvelut; Turvallisuuspalvelut omaisuuden ja ihmisten suojaamiseksi; Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi.
Services sociaux en ligne de mise en réseau; Fourniture d'un site web de réseautage social à des fins de divertissement et d'intérêt général; Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
On-line közösségi-hálózati szolgáltatások; Közösségi hálózatépítő weboldal biztosítása szórakoztatási célokra általános érdeklődésre számot tartó témák területén; Jogi szolgáltatások; Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
Servizi sociali di collegamento in rete on-line; Un sito web di collegamento in reti sociali per il divertimento e per scopi d'interesse generale; Servizi giuridici; Servizi di sicurezza per la protezione di beni e d'individui; Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.
Visuomeninio tinklo paslaugos tiesioginiu ryšiu; Darbo socialiniame tinkle svetainės teikimas pramogų ir bendro pobūdžio pomėgių reikmėms; Juridinės paslaugos; Asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugos; Asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.
Tiešsaistes sabiedrības tīklošanas pakalpojumi; Sabiedriskās tīklošanas vietņu nodrošināšana izklaides nolūkos un vispārīgo interešu nolūkos; Juridiskie pakalpojumi; Drošības pakalpojumi personu un īpašuma aizsardzībai; Privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai.
Servizzi ta' netwerking soċjali onlajn; Il-provvista ta' websajt ta' netwerking soċjali għal skopijiet ta' divertiment u għal skopijiet ta' interess ġenerali; Servizzi legali; Servizzi ta' sigurtà għall-protezzjoni tal-propjetà u ta' l-individwi; Servizzi personali u soċjali provduti minn oħrajn sabiex jintlaħqu l-bżonnijiet ta' individwi.
Sociale online-netwerkdiensten; Verstrekking van een website met sociale netwerken voor ontspanningsdoeleinden en voor algemene interesse; Juridische diensten; Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.
Usługi w zakresie kojarzenia par świadczone online; Udostępnianie serwisu społecznościowego w celach rozrywkowych i celach ogólnych zainteresowań; Usługi prawne; Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
Serviços de rede social em linha; Fornecimento de um sítio Web de rede social para fins de entretenimento e de assuntos de interesse geral; Serviços jurídicos; Serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.
Servicii online de retele sociale; Furnizare unui site de reţea socială în scopuri de divertisment şi în scopuri de interes general; Servicii juridice; Servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi persoanelor; Servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
Online služby v oblasti sociálnej siete; Poskytovanie webových stránok s funkciami sociálnych sietí na zábavné účely a v oblasti všeobecného záujmu; Právne služby; Bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.
Storitve spletnega družabnega mreženja; Nudenje spletne strani za družabno mreženje za razvedrilne namene in namene splošnega interesa; Nudenje pravne pomoči; Storitve zaščite in varovanja lastnine in ljudi; Individualne in socialne storitve za potrebe posameznika.
Nättjänster via direktanställning; Tillhandahållande av en webbplats för socialt nätarbete för underhållningsändamål och för allmänna intressen; Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Trade mark
PINTEREST
(210)/(260)Application number010633981
(270)Application languageen
(220)Application date2012-02-10
Second languagede
Application referenceM33449/EU
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE62757104
(151)Registration date2015-04-24
Receiving office date2012-02-10
(141)Expiry date2022-02-10
(550)Trade mark typeWord
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9,35,38,42,45
Current trade mark statusRegistered
Status date2015-04-28
Opposition period start date2012-05-16
Opposition period end date2012-08-16
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
(740)Representative
Representative identifier10018
NameBAKER & MCKENZIE LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Address countryGB
Street100 New Bridge Street
CityLondon
PostcodeEC4V 6JA
Phone00 44-2079191000
Fax00 44-2079191999
EmailLondonTradeMarks@bakermckenzie.com
URLhttp://www.bakermckenzie.com/
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000010633981
Exhibition priority
No entry for application number EM500000010633981
Priority
No entry for application number EM500000010633981
International registration transformation
No entry for application number EM500000010633981
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2012/091A.12012-05-160
2012/164C.1.32012-08-290
2015/078B.22015-04-280
Opposition
002044561
Opposition number002044561
Opposition date2012-07-10
Opposition referenceFKH/AA/T122983EM00
Proceeding languageen
Opposition referenceFKH/AA/T122983EM00
Ground of opposition Identity of marks and G&S Likelihood of confusion
Opposition statusWithdrawn
Status date2015-04-22
Earlier marks
CountryEM
Application number010605749
Application date2012-01-31
Trade mark namePinterest
Trade mark typeWord
Ground of oppositionArt. 8(1)(a)
Opponent details
Applicant identifier514863
Organization namePremium Interest Ltd
Legal formLimited Company
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeGB
Applicant incorporation country codeGB
Address countryGB
StreetStudio 17 101 Clerkenwell Road
CityLondon
PostcodeEC1R 5BX
Representative details
Representative identifier10630
NameBOULT WADE TENNANT LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Address countryGB
StreetSalisbury Square House, 8 Salisbury Square
CityLondon
PostcodeEC4Y 8AP
Phone00 44-2074307500
Fax00 44-2074307600
Emailboult@boult.com
URLhttp://www.boult.com
Opposition events
Opposition event dateOpposition event
Recordals
006443934
Kind of recordProprietor - Change of name and address
Record identifier006443934
Record referenceC.1.3
Record statusNot to be published
Record status date2012-04-24
Claimant details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Representative details
Representative identifier10072
NameMITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSonnenstraße 33
CityMünchen
Postcode80331
Phone00 49-89552310
Fax00 49-895502435
Emailmail@mitscherlich.de
URLhttp://www.mitscherlich.de
006745932
Kind of recordRepresentative - Replacement of representative
Record identifier006745932
Record referenceC.2.2
Record statusNot to be published
Record status date2012-08-27
Original proprietor details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Claimant details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Representative details
Representative identifier23212
NameJEFFREY PARKER AND COMPANY
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Incorporation regionSuffolk
Address countryGB
StreetThe Grange
CityHinderclay
StateSuffolk
PostcodeIP22 1HX
Phone00 44-1379890896
Emailmail@jp.uk
006746484
Kind of recordProprietor - Change of name and address
Record identifier006746484
Record referenceC.1.3
Publication date2012-08-29
Record statusPublished
Record status date2012-08-29
Claimant details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Representative details
Representative identifier10072
NameMITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSonnenstraße 33
CityMünchen
Postcode80331
Phone00 49-89552310
Fax00 49-895502435
Emailmail@mitscherlich.de
URLhttp://www.mitscherlich.de
006957289
Kind of recordRepresentative - Replacement of representative
Record identifier006957289
Record referenceC.2.2
Record statusNot to be published
Record status date2012-11-20
Original proprietor details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Claimant details
Applicant identifier493789
Organization namePinterest, Inc.
Legal formIncorporated
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeUS
Applicant incorporation country codeUS
(812)/(842)Incorporation stateDelaware
Address countryUS
Street808 Brannan Street
CitySan Francisco
StateCalifornia
Postcode94103
Representative details
Representative identifier10018
NameBAKER & MCKENZIE LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Address countryGB
Street100 New Bridge Street
CityLondon
PostcodeEC4V 6JA
Phone00 44-2079191000
Fax00 44-2079191999
EmailLondonTradeMarks@bakermckenzie.com
URLhttp://www.bakermckenzie.com/
Cancellation
No entry for application number EM500000010633981
Appeals
No entry for application number EM500000010633981
Renewals
No entry for application number EM500000010633981