Клетъчни телефони; Смартфони; Софтуер за мобилни телефони; Лаптоп компютри; Лаптопи; Компютърен софтуер; Компютърен приложен софтуер; Електронни публикации [които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител]; Таблетен компютър; Устройства за дистанционно управление; Портативни компютри; Смартфони, които се поставят върху лицето на потребителя във вид на очила; Ленти за китка, адаптирани или оформени да поберат или да се прикрепят към ръчни цифрови електронни медия плейъри; Компютърен софтуер за безжично предаване на данни за получаване, пречистване, предаване и показване на информация, свързана с фитнес, телесни мазнини, индекс на телесна маса; Персонални преносими устройства за записване, структуриране, предаване, обработване, преглеждане и получаване на текст, данни, изображения и аудио файлове, свързани със здраве и уелнес; Дигитални постери (digital signage); Компютърен софтуер за телевизори; Телевизионни приемници; Монитори за компютър; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Плейъри за цифрови многоцелеви дискове [DVD]; Табла, които реагират на докосване; Дисплейни панели; Поляризационен слой за светодиодни (LED) панели; Индикатор със светещи диоди за телеевизия; Aудио-видео приемници за домашно кино; Компютърни екрани; Всички от гореспоменатите стоки, изключващи електронни системи за автоматично осветление, алармени и домакински машини за сензорни светлини, както и изключвайки датчици за движение, присъствия, осветеност, температура и газ, на базата на полупроводници, инфрачервени вълни, радио и/или микровълни и електронен анализ и сигнализиращи апарати за тях.
Buňkové telefony; Chytré telefony (smartphony); Software pro mobilní telefony; Přenosné počítače [laptopy]; Počítače; Software pro počítač; Počítačový aplikační software; Publikace (elektronické -) [s možností stažení]; Tablety (počítače); Dálkové ovladače; Přenosné počítače; Chytré telefony, které lze upevnit na obličej uživatele jako brýle; Zápěstní manžety upravené nebo tvarované tak, aby do nich bylo možno umístit nebo k nim připevnit kapesní přehrávače digitálních elektronických médií; Počítačový software určený pro bezdrátovou datovou komunikaci se zaměřením na přijímání, zpracování, převod a zobrazování informací souvisejících s tělesnou kondicí, tělesným tukem, indexem tělesné hmotnosti; Osobní přenosná zařízení pro záznam, organizování, převod, manipulaci, zobrazování a přijímání textových, datových, obrazových a audio souborů v oblasti zdraví a wellness; Digitální zobrazovací zařízení; Počítačový software pro televizi; Televizní přijímače; Počítačové obrazovky; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; DVD přehrávače; Dotykové panely; Displejové panely; Polarizační fólie pro LED panely; LED displeje pro televizory; Audio-video přijímače pro domácí kina; Počítačové obrazovky; Všechny výše uvedené výrobky s výjimkou elektronických systémů pro automatické osvětlení, alarmů a domácích strojů pro senzorová světla a také s výjimkou snímačů pro pohyb, přítomnost, jas, teplotu a plyn na bázi polovodičů, infračervených vln, radiových vln a/nebo mikrovln a elektronické analytické a signalizační přístroje k nim.
Mobiltelefoner; Smartphones; Software til mobiltelefoner; Bærbare computere; Computere; Computer software; Applikationssoftware til computere; Elektroniske publikationer, downloadable; Tablet-computere; Apparater til fjernkontrol; Wearable computere; Intelligente telefoner, der passer til en brugers ansigt ligesom briller; Armbånd beregnet eller formet til indeholdelse af eller fastgørelse til håndholdte digitale elektroniske medieafspillere; Computersoftware til trådløs datakommunikation til modtagelse, behandling, transmission og visning af information vedrørende fitness, kropsfedt, BMI (Body Mass Index); Personlige bærbare apparater til registrering, organisering, overførsel, redigering, gennemgang og modtagelse af tekst, data, billeder og lydfiler vedrørende sundhed og velvære; Digital skiltning; Software til fjernsyn; Tv-apparater; Skærme til computere; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Dvd-afspillere; Berøringspaneler; Displaypaneler; Polariseringsfilm til lysdiodepaneler; Lysdiodeskærme til fjernsynsapparater; Audiovisuelle apparater til modtagelse møntet på hjemmebiografer; Computerskærme; Alle førnævnte varer, dog ikke elektroniske systemer til automatisk belysning, alarmer og husholdningsmaskiner med sensorlys og ikke bevægelses-, tilstedeværelses-, lysstyrke-, temperatur- og gassensorer på basis af halvleder-, infrarød-, radio- og/eller mikrobølger samt elektroniske analyse- og signaleringsapparater hertil.
Mobiltelefone; Smartphones; Software für Mobiltelefone; Laptops; Computer; Computersoftware; Computeranwendungssoftware; Elektronische Publikationen [herunterladbar]; Tablet-Computer; Fernsteuerungsgeräte; Wearables [Computer]; Wie eine Brille am Gesicht des Benutzers zu befestigende Smartphones; Für die Aufnahme oder Anbringung von tragbaren digitalen elektronischen Medienabspielgeräten angepasste oder geformte Armbänder; Computersoftware für die drahtlose Datenkommunikation zum Empfangen, Verarbeiten, Übertragen und Anzeigen von Informationen in Bezug auf Fitness, Körperfett, Körpermasseindex; Persönliche tragbare Geräte für die Aufzeichnung, Organisation, Übertragung, Bearbeitung, Überprüfung sowie den Empfang von Texten, Daten, Bildern und Audiodateien in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden; Digitale Schilder; Software für Fernsehgeräte; Fernsehempfänger [Fernsehgeräte]; Monitore für Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; DVD-Abspielgeräte; Bildschirmtastfeld; Anzeigetafeln; Polaroidfilm für ein LED-Panel; LED-Fernsehbildschirme; Audio-Video-Empfangsgeräte für Heimkinos; Computermonitore; Alle vorstehend genannten Waren ausgenommen elektronische Systeme für automatische Beleuchtungs-, Alarm- und Haushaltsgeräte für Sensorleuchten sowie ausgenommen Bewegungs-, Anwesenheits-, Helligkeits-, Temperatur- und Gassensoren auf Halbleiter-, Infrarot-, Funk- und/oder Mikrowellenbasis sowie zugehörige elektronische Auswert- und Signalgeräte.
Κινητά τηλέφωνα· Έξυπνα τηλέφωνα· Λογισμικό για κινητά τηλέφωνα· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Λογισμικό εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ηλεκτρονικές εκδόσεις, με δυνατότητα μεταφόρτωσης· Φορητοί υπολογιστές (Tablet)· Συσκευές τηλεχειρισμού· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσαρμοζόμενοι στο σώμα· Έξυπνα τηλέφωνα που προσαρμόζονται στο πρόσωπο του χρήστη όπως τα γυαλιά οράσεως· Περικάρπια προσαρμοσμένα ή διαμορφωμένα για τη συγκράτηση ή προσάρτηση σε ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής μέσων χειρός· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για ασύρματη επικοινωνία δεδομένων για λήψη, επεξεργασία, μετάδοση και προβολή πληροφοριών σε σχέση με τη γυμναστική για διατήρηση φυσικής κατάστασης, το σωματικό λίπος, τον δείκτη μάζας σώματος· Προσωπικές φορητές διατάξεις εγγραφής, οργάνωσης, μετάδοσης, χειρισμού, επισκόπησης και λήψης αρχείων κειμένου, δεδομένων, εικόνας και ήχου σε σχέση με την υγεία και την ευεξία· Ψηφιακή σήμανση· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την τηλεόραση· Τηλεοπτικοί δέκτες· Οθόνες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων πολλαπλών εφαρμογών [DVD]· Πάνελ αφής· Πίνακες οπτικής παρουσίασης· Πολωτικές μεμβράνες για οθόνες φωτοδιόδων· Οθόνες φωτοδιόδων για τηλεοράσεις· Δέκτες ήχου-βίντεο για οικιακά συστήματα γιγαντοοθόνης· Οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών· Από το σύνολο των προαναφερόμενων ειδών εξαιρούνται ηλεκτρονικά συστήματα για αυτόματο φωτισμό, μηχανές συναγερμού και οικιακές για φώτα με αισθητήρα καθώς και αισθητήρες κίνησης, εντοπισμού παρουσίας, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και αερίων με βάση ημιαγωγούς, υπέρυθρη ακτινοβολία, ραδιοεπικοινωνία και/ή μικροκύματα και ηλεκτρονικές συσκευές ανάλυσης και σηματοδότησης για αυτά.
Mobile phones; Smart phones; Software for mobile phone; Laptop computers; Computers; Software for computer; Computer application software; Downloadable electronic publications; Tablet computers; Remote control apparatus; Wearable computers; Smart phones that fit on the user's face in the manner of eyeglasses; Wristbands adapted or shaped to contain or attach to handheld digital electronic media players; Computer software for wireless data communication for receiving, processing, transmitting and displaying information relating to fitness, body fat, body mass index; Personal portable devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving text, data, images and audio files relating to health and wellness; Digital signage; Software for television; Television receivers; Monitors for computer; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Digital Versatile Disc [DVD] players; Touch panels; Display panels; Polarizing film for LED panel; LED display for television; Audio-Video receivers for home theaters; Computer monitors; all the aforesaid goods excluding electronic systems for automatic lighting, alarm and household machines for sensor lights as well as excluding movement, presence, brightness, temperature and gas sensors based on semiconductors, infrared waves, radio and/or microwaves and electronic analysis and signalling apparatus therefor.
Teléfonos celulares; Teléfonos inteligentes; Software para teléfonos móviles; Ordenadores de regazo; Ordenadores; Software informático; Programas de aplicaciones para ordenadores; Publicaciones electrónicas descargables; Tabletas digitales; Aparatos de control remoto; Ordenadores ponibles; Teléfonos inteligentes que se adaptan a la cara del usuario a modo de gafas; Muñequeras adaptadas o conformadas para contener reproductores de medios electrónicos digitales de mano o para acoplarlas a estos; Software para la comunicación de datos inalámbrica para recibir, procesar, transmitir y visualizar información en relación con la forma física, grasa corporal, índice de masa corporal; Dispositivos portátiles personales para grabar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos, imágenes y archivos de audio en relación con la salud y el bienestar; Dispositivos de señalización digital; Software para la televisión; Receptores de televisión; Monitores para ordenadores; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Reproductores de discos versátiles digitales [DVD]; Paneles táctiles; Paneles de visualización; Película de polaroid para panel LED; Pantalla de LED para televisión; Receptores de audio y vídeo para cine en casa; Monitores de ordenador; Todos los productos mencionados excepto sistemas electrónicos de alumbrado automático, máquinas de alarma y domésticas para luces de sensor y excepto sensores de movimiento, presencia, brillo, temperatura y gas a base de semiconductores, ondas infrarrojas, ondas de radio o microondas y aparatos de análisis y señalización para los mencionados.
Mobiiltelefonid; Nutitelefonid; Mobiiltelefonide tarkvara; Sülearvutid; Arvutid, raalid; Arvutitarkvara; Arvutirakendustarkvara; Elektroonilised allalaaditavad publikatsioonid; Tahvelarvutid; Kaugjuhtimisseadmed; Kaasaskantavad arvutid; Prillidena kasutaja näole sobituvad nutitelefonid; Digitaalsete käsimeediumipleierite sisaldamiseks või neile kinnitamiseks kohandatud või kujundatud randmekatted; Arvutitarkvara juhtmeteta andmesideks, teabe vastuvõtmiseks, töötlemiseks, edastamiseks ja kuvamiseks seoses koormustreeningu, keharasva, kehamassi indeksiga; Isiklikud kaasaskantavad seadmed teksti, andmete, piltide ja audiofailide salvestamiseks, korrastamiseks, edastamiseks, töötlemiseks, ülevaatuseks ning vastuvõtmiseks seoses tervise ja heaoluga; Digitaalsed reklaamstendid; Telerite tarkvara; Televisioonivastuvõtjad [telerid]; Arvutikuvarid; Heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; DVD-mängijad; Puuteekraanid, -paneelid; Kuvapaneelid; Polaroidfilm LED-ekraanidele; LED-kuvarid teleritele; Kodukinode audio-videovastuvõtjad; Arvutiekraanid; Kõik eelnimetatud kaubad, v.a automaatvalgustuse elektroonikasüsteemid, andurtulede häire- ja kodumasinad, samuti liikumis-, viibimis-, eredus-, temperatuuri. ja gaasiandurid, mis põhinevad pooljuhtidel, infrapunalainetel, raadio- ja/või mikrolainetel ning nende elektroonilised analüüsi- ja signalisatsiooniseadmed.
Matkapuhelimet; Älypuhelimet; Ohjelmistot matkapuhelimia varten; Läppärit [kannettavat tietokoneet]; Sylimikrot; Ohjelmistot tietokoneisiin; Tietokonesovellusohjelmistot; Elektroniset julkaisut [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Tablettitietokoneet; Kauko-ohjauslaitteet; Puettavat tietokoneet; Älypuhelimet, jotka sopivat käyttäjän kasvoille silmälasien tapaan; Rannekkeet, jotka on tarkoitettu tai muotoiltu sisältämään kädessä pidettäviä digitaalisia elektronisia mediatoistolaitteita tai niiden kiinnittämiseen; Langattomassa dataviestinnässä käytettävät tietokoneohjelmistot kuntoon, kehon rasvaan ja painoindeksiin liittyvien tietojen vastaanottoon, käsittelyyn, siirtoon ja näyttöön; Kannettavat henkilökohtaiset laitteet terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien teksti-, data-, kuva- ja äänitiedostojen tallennukseen, järjestämiseen, siirtoon, muokkaukseen, tarkasteluun ja vastaanottoon; Digitaaliset opasteet; Tietokoneohjelmistot televisioita varten; Televisiovastaanottimet; Näytöt tietokoneita varten; Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Dvd-levysoittimet; Kosketuspaneelit; Näyttöpaneelit; Polarisoivat filmit LED-paneeleja varten; Televisioiden LED-näytöt; Ääni- ja kuvavastaanottimet kotiteattereihin; Tietokonenäytöt; Mihinkään edellä mainituista ei sisälly seuraavia: elektroniikkajärjestelmät automaattivalaistusta varten, hälytys- ja kodinkoneet anturivaloja varten ja puolijohde-, infrapuna-, radio- ja/tai mikroaaltotekniikkaan perustuvat liike-, läsnäolo-, kirkkaus-, lämpötila- ja kaasuanturit sekä mittaus- ja merkinantolaitteet niitä varten.
Téléphones portables; Ordiphones [smartphones]; Logiciels pour téléphones portables; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Logiciels; Logiciels d'applications informatiques; Publications électroniques téléchargeables; Tablettes électroniques; Appareils de téléguidage; Ordinateurs à porter sur soi; Téléphones intelligents fixés sur le visage de l’utilisateur par le biais de lunettes; Manchettes conçues ou adaptées pour contenir des lecteurs multimédias électroniques, portables et numériques, ou pour être fixées à ceux-ci; Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'informations relatives à la condition physique, à la graisse corporelle, à l'indice de masse corporelle; Dispositifs personnels portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, données, images et fichiers audio concernant la santé et le bien-être; Affichage dynamique; Logiciels pour les télévisions; Récepteurs de télévision; Moniteurs d'ordinateurs; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Lecteurs de disques numériques polyvalents [DVD]; Panneaux tactiles; Panneaux d'affichage; Film polarisant pour panneaux LED; Affichage LED pour télévisions; Récepteurs audiovisuels pour cinémas à domicile; Écrans d'ordinateurs; Tous les produits précités à l'exception de systèmes électroniques pour machines d'éclairage, d'alarme et domestiques automatiques ainsi qu'à l'exception de capteurs de mouvement, de présence, de clarté, de température et de gaz fonctionnant sur la base de semi-conducteurs, infrarouges, ondes et/ou micro-ondes, et appareils électronique d'analyse et de signification connexes.
Mobiteli; Pametni telefoni; Softver za mobilne telefone; Prijenosna računala; Računala; Računalni programi [softver]; Softver za računalne aplikacije; Elektronske publikacije koje se mogu preuzeti s Interneta; Tablet računalo; Daljinski upravljači; Nosiva računala; Pametni telefoni koji pristaju korisnikovom licu u obliku naočala; Narukvice prilagođene ili oblikovane tako da sadrže ili se pričvršćuju na ručne digitalne elektroničke medije za reprodukciju; Računalni softver za bežičnu komunikaciju za primanje, obradu, prijenos i prikazivanje podataka koji se odnose na tjelovježbu, masno tkivo, indeks tjelesne mase; Osobni prijenosni uređaji za snimanje, organiziranje, prenošenje, manipuliranje, pregledavanje i primanje poruka, podataka, slika i zvučnih datoteka koje se odnose na zdravlje i opuštanje; Digitalne oznake; Računalni softver za televiziju; Televizijski prijemnici; Zasloni za računala; Aparati za snimanje, prijenos ili reprodukciju zvuka ili slike; Reproduktori digitalnih svestranih diskova [DVD]; Paneli na dodir [elktroničke vizualni prikazivači]; Oglasne ploče; Polarizirajući filmovi za LED ploče; LED zasloni za televizore; Audio-video prijemnici za kućne kino sustave; Monitori računala; Svi prethodno navedeni proizvodi osim elektroničkih sustava za automatsku rasvjetu, uzbunjivanje i kućanskih strojeva za svjetla sa senzorima te osim senzora za pokrete, prisutnost, svjetlost, temperaturu i plin na temelju poluvodiča, infracrvenih valova, radiouređaja i/ili mikrovalova te elektroničke analize i uređaja za signalizaciju za navedeno.
Mobiltelefonok; Okostelefonok; Szoftverek mobiltelefonhoz; Laptop számítógépek; Számítógépek; Számítógépes szoftver; Számítógépes alkalmazásszoftverek; Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; Táblagépek; Távirányító készülékek; Viselhető számítógépek; A használó arcára szemüvegként illeszkedő okostelefonok; Kézi digitális elektronikus médialejátszók tárolására vagy ezekhez való rögzítésre tervezett vagy kialakított csuklópántok; Számítógépes szoftverek vezeték nélküli adatkommunikációhoz erőnléttel, testzsírral, testtömeg-indexszel kapcsolatos információk vételére, feldolgozására, továbbítására és megjelenítésére; Hordozható személyes eszközök egészséggel és jólléttel kapcsolatos szövegek, adatok, képek és hangfájlok rögzítésére, rendszerezésére, átvitelére, kezelésére, áttekintésére és fogadására; Digitális tartalomszolgáltató rendszer; Szoftverek televíziókhoz; Televíziós kijelzőberendezések; Monitorok számítógépekhez; Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Digitális sokoldalú lemez [DVD]-lejátszók; Érintőpanelek; Kijelzőpanelek; Polaroid film LED-es panelhez; LED-es televíziós képernyő; Audio-video vevők házimozikhoz; Számítógép képernyők, monitorok; Az összes fent említett áru, kivéve az elektronikus rendszereket az automatikus világító-, riasztó- és háztartási gépekhez, melyek érzékelő fényekhez valók, valamint a félvezetők, infravörös hullámok, rádió és/vagy mikrohullámok, valamint elektronikus elemző és jelzőberendezések alapján történő mozgás, jelenlét, fényerő, hőmérséklet és gázérzékelők kivételével, melyek a fentiek részei.
Telefoni portatili; Smartphone; Software per telefoni cellulari; Computer portatili; Elaboratori elettronici; Software per computer; Software applicativo; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Tablet; Apparecchi di teleguida; Computer portatili; Smartphone da indossare a mo' d'occhiali; Braccialetti destinati a o sagomati per il contenimento di o da attaccare a lettori mediatici elettronici digitali palmari; Software per comunicazione dati senza filo, per la ricezione, elaborazione, trasmissione e visualizzazione di informazioni in materia di fitness, grasso corporeo, indice di massa corporea; Dispositivi portatili personali per registrazione, organizzazione, trasmissione, manipolazione, revisione e ricezione di testi, dati, immagini e file audio in materia di salute e benessere; Segnale digitale; Software per televisioni; Ricevitori televisivi [televisori]; Monitor per computer; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Lettori di dischi digitali versatili [DVD]; Pannelli a sfioramento; Pannelli di visualizzazione; Pellicole polaroid per pannelli LED; Schermi a LED per televisori; Ricevitori audio-video per home theatre; Monitor per computer; Tutti i suddetti prodotti tranne sistemi elettronici d'illuminazione automatica, dispositivi di allarme e macchine per uso domestico per fotosensori, nonché tranne sensori di movimento, di presenza, di luminosità, di temperatura e di gas basati su semiconduttori, onde a infrarossi, onde radio e/o microonde e relativi apparecchi elettronici di analisi e di segnalazione.
Mobilieji telefonai; Išmanieji telefonai; Mobiliojo telefono programinė įranga; Skreitiniai kompiuteriai; Kompiuteriai; Kompiuterių programinė įranga; Kompiuterių programinė įranga; Elektroniniai leidiniai [parsisiunčiamieji]; Planšetiniai kompiuteriai; Nuotolinio valdymo aparatai; Dėvimieji kompiuteriai; Išmanieji telefonai, kurie pritaikyti naudotojo veidui kaip akiniai; Riešo raiščiai, pritaikyti ar suformuoti delniniams skaitmeniniams elektroninės terpės leistuvams laikyti ar prie jų tvirtinti; Kompiuterių programinė įranga, skirta belaidžiam duomenų ryšiui, skirtam informacijai apie fizinę parengtį, kūno riebalus ir kūno masės indeksą priimti, doroti, perduoti ir rodyti; Asmeniniai nešiojamieji prietaisai, skirti teksto, duomenų, vaizdų ir garso rinkmenoms įrašyti, tvarkyti, perduoti, valdyti, peržiūrėti ir priimti; Skaitmeniniai ženklai; Kompiuterių programinė įranga televizijos reikmėms; Televizijos imtuvai; Kompiuterių monitoriai; Garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; Skaitmeninių vaizdo diskų [DVD] leistuvai; Jutikliniai ekranai; Švieslentės; LED skydo poliaroidinė plėvelė; Televizoriaus LED ekranas; Namų kino garso ir vaizdo imtuvai; Kompiuterių ekranai; Visos prekės, išskyrus automatinio apšvietimo elektronines sistemas, aliarmo įrenginius ir buitines mašinas jutiklių šviesoms, išskyrus judėjimo, buvimo, šviesos, temperatūros ir dujų jutiklius puslaidininkių, infraraudonųjų spindulių, radijo ir (arba) mikrobangų pagrindu ir elektroninę analizę bei jų signalinius aparatus.
Mobilie tālruņi; Viedtālruņi; Programmatūra mobilajiem telefoniem; Klēpjdatori; Datori; Datoru programmatūra; Datoru lietojumprogrammatūra; Lejupielādējamas elektroniskās publikācijas; Planšetdatori; Tālvadības aparāti; Valkāšanai piemērotas datorierīces (valkājamierīces); Viedtālruņi, kas der lietošanai uz sejas, briļļu izskatā; Aproces, kas pielāgotas vai veidotas, lai turētu vai pievienotu rokas ciparu elektroniskos multivides atskaņotājus; Datora programmatūra bezvadu datu sakariem informācijas saņemšanai, apstrādei, pārraidīšanai un atveidošanai saistībā ar fitnesu, ķermeņa taukiem, ķermeņa masas indeksu; Personīgas pārvietojamās ierīces tekstu, datu, attēlu un audio datņu ierakstīšanai, organizēšanai, pārraidīšanai, manipulēšanai, pārskatīšanai un saņemšanai saistībā ar veselību un labklājību; Digitālie tablo; Datoru programmatūra televizoriem; Televīzijas aparāti; Datoru monitori; Aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; Ciparu daudzpielietojuma disku [DVD] atskaņotāji; Skārienpaliktņi; Indikācijas paneļi; Polaroīda plēve gaismas diožu (LED) panelim; Gaismas diožu (LED) ekrāns televīzijas uztvērējam; Audio-video uztvērēji mājas kinozālēm; Datoru ekrāni; Iepriekš minētās preces, izņemot elektroniskās sistēmas automātiskām apgaismes, signalizācijas un mājsaimniecības iekārtām, sensoru gaismekļiem, izņemot arī kustības, klātbūtnes, spilgtuma, temperatūras un gāzes sensorus, kuru darbībā izmanto pusvadītājus, infrasarkano starojumu, radioviļņus un/vai mikroviļņus, kā arī elektroniskie analīzes un signalizēšanas aparāti minētajam.
Mowbajls; Smartfowns; Softwer għall-mowbajls; Laptops (kompjuters mobbli); Kompjuters; Softwer għall-kompjuters; Softwer tal-kompjuter għall-applikazzjoni; Pubblikazzjonijiet elettroniċi, li jistgħu jitniżżlu; Kompjuter f'forma ta' tablets; Apparat ta' kontroll mill-bogħod; Kompjuters li jintlibsu; Smartfowns li joqogħdu fuq wiċċ minn jużahom qishom nuċċalijet; Faxex ta' mal-polz adattati jew iffurmati biex jinkludu jew ikunu mwaħħla ma' plejers tal-midja elettroniċi diġitali li jinżammu fl-idejn; Softwer tal-kompjuter għal komunikazzjoni tad-dejta mingħajr fili għar-riċezzjoni, ipproċessar, trażmissjoni u wiri ta' informazzjoni relatata ma' żamma tal-ġisem f'kundizzjoni tajba, xaħam tal-ġisem, indiċi tal-massa tal-ġisem; Tagħmir personali li jinġarr għar-reġistrazzjoni, organizzazzjoni, trażmissjoni, manipulazzjoni, reviżjoni u riċezzjoni ta' fajls ta' testi, dejta, immaġni u awdjo relatati ma' saħħa u benesseri; Sinjalizzar diġitali; Softwer tal-kompjuter għat-televiżjoni; Apparat tat-televiżjoni; Moniters tal-kompjuter; Apparat biex tirrekordja, għat-trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes u stampi; Plejers tad-diski versatili diġitali (DVD); Pannelli li jippermetti l-użu tal-kompjuter billi wieħed imiss partijiet mill-pannelli (touch panels); Display panels; Film tal-polarojd għal panewijiet tal-LED; Displej tal-LED għat-televiżjoni; Riċevituri tal-awdjo-vidjo għall-home theaters; Skrins tal-kompjuter; L-oġġetti kollha msemmija qabel jeskludu sistemi elettroniċi għal dawl awtomatiku, allarm u magni domestiċi għal dwal bis-sensuri u jeskludu wkoll sensuri tal-moviment, tal-preżenza, tal-qawwa tad-dawl, tat-temperatura u tal-gass ibbażati fuq semikondutturi, raġġi infraħomor, raġġi tar-radju u/jew tal-majkrowejv u apparat għall-analiżi elettronika u s-sinjalar għalihom.
Mobiele telefoons; Smartphones; Software voor mobiele telefoons; Laptops; Computers; Software; Computerapplicatiesoftware; Elektronische publicaties [te downloaden]; Elektronische tablets; Apparaten voor afstandsbediening; Op het lichaam te dragen computers; Smartphones die op het gezicht van de gebruiker passen op dezelfde manier als een bril; Polsbanden aangepast of gevormd voor het bevatten van of voor bevestiging aan digitale elektronische mediaspelers; Software voor draadloze gegevenscommunicatie voor het ontvangen, verwerken, overbrengen en weergeven van informatie met betrekking tot fitheid, lichaamsvet, lichaamsgewichtindex; Persoonlijke draagbare toestellen voor het opnemen, organiseren, verzenden, bewerken, herzien en ontvangen van tekst, gegevens, beelden en geluidsbestanden met betrekking tot gezondheid en welzijn; Digitale signalisatie; Software voor televisies; Televisie-ontvangers; Computermonitoren; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Spelers voor digitale veelzijdige schijven [digital versatile discs of dvd's]; Touchpanels; Etaleerpanelen; Polaroidfilm voor led-panelen; Led-beeldschermen voor televisies; Geluids-/beeldontvangers voor thuisbioscopen; Computermonitors; Alle voornoemde waren met uitzondering van elektronische systemen voor automatische verlichting, alarmering en huishoudelijke machines voor sensorlampen alsmede met uitzondering van bewegings-, aanwezigheids-, helderheids-, temperatuur- en gassensors op basis van halfgeleiders, infraroodgolven, radio- en/of microgolven en elektronische analyse- en seinapparatuur daarvoor.
Telefony komórkowe; Smartfony; Oprogramowanie do telefonu komórkowego; Komputery przenośne [laptopy]; Komputery; Oprogramowanie komputerowe; Komputerowe oprogramowanie użytkowe; Publikacje elektroniczne, do pobrania; Tablety; Urządzenia zdalnego sterowania; Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach; Smartfony trzymające się twarzy użytkownika w taki sam sposób, jak okulary; Opaski na nadgarstek przystosowane lub wyprofilowane do przechowywania lub mocowania podręcznych cyfrowych elektronicznych odtwarzaczy mediów; Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego przesyłania danych do odbierania, przetwarzania, transmisji i wyświetlania informacji związanych ze sprawnością fizyczną, tkanką tłuszczową, wskaźnikiem masy ciała; Osobiste urządzenia przenośne do nagrywania, organizowania, transmisji, manipulowania, przeglądania i odbierania plików tekstowych, danych, obrazów i plików audio związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem; Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage]; Oprogramowanie do telewizorów; Odbiorniki telewizyjne; Monitory komputerowe; Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Odtwarzacze cyfrowych dysków wideo [DVD]; Panele dotykowe; Tablice wyświetlające; Folia polaryzacyjna do paneli LED; Wyświetlacz LED do telewizora; Odbiorniki audio-wideo do zestawów kina domowego; Monitory komputerowe; Wszystkie wyżej wymienione towary, z wyjątkiem elektronicznych systemów do automatycznego oświetlenia, urządzeń alarmowych i domowych urządzeń do oświetlenia czujnikowego, jak również z wyłączeniem czujników ruchu, obecności, jasności, temperatury i gazu opartych na półprzewodnikach, falach podczerwieni, falach radiowych i/lub mikrofalowych oraz elektronicznej aparatury analitycznej i sygnalizacyjnej do nich.
Telefones celulares; Smartphones; Software para telemóvel; Computadores portáteis [laptops]; Computadores; Software de computador; Software de aplicação para computadores; Publicações eletrónicas descarregáveis; Computadores em forma de tablet; Aparelhos de controlo remoto; Malas para computadores portáteis; Telefones inteligentes que se adaptam ao rosto do utilizador como se fossem óculos; Pulseiras concebidas ou moldadas para conterem ou serem fixadas a leitores multimédia eletrónicos digitais portáteis; Software de comunicação de dados sem fios para receção, processamento, transmissão e visualização de informações relacionadas com manutenção da forma física, gordura corporal e índice de massa corporal; Dispositivos portáteis de uso pessoal para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de ficheiros de texto, dados, imagens e áudio relacionados com saúde e bem-estar; Sinalização digital; Software para televisões; Recetores de televisão; Monitores para computadores; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Leitores de discos digitais versáteis [DVD]; Painéis sensíveis ao toque; Painéis expositores; Película polarizante para painéis LED; Ecrãs LED para televisão; Receptores de áudio-vídeo para sistemas de cinema em casa; Monitores de computador; Todos os produtos atrás referidos excluindo sistemas eletrónicos para aparelhos automáticos de iluminação, de alarme e domésticos para luzes de sensor, e excluindo sensores de movimento, presença, luminosidade, temperatura e gás baseados em semicondutores, ondas de infravermelhos, rádio e/ou micro-ondas e aparelhos eletrónicos de análise e sinalização para os mesmos.
Telefoane mobile; Telefoane inteligente; Software pentru telefoane mobile; Laptopuri; Computere; Software de calculator; Software de aplicaţii de calculator; Publicaţii electronice descărcabile; Tablete; Aparat de control de la distanţă; Calculatoare portabile; Telefoane inteligente care se potrivesc pe faţa utilizatorului, fiind de tipul ochelarilor; Benzi pentru încheietura mâinii adaptate sau cu formă pentru a conţine sau a ataşa playere media electronice digitale de mână; Software de calculator pentru comunicare de date fără fir folosit la recepţia, prelucrarea, transmisia şi afişarea de informaţii cu privire la fitness, grăsimea din corp, indicele de masă corporală; Dispozitive portabile personale pentru înregistrarea, organizarea, transmiterea, manipularea şi revizuirea textelor, datelor, imaginilor şi fişierelor audio despre sănătate şi starea de bine; Panouri informative digitale; Software de calculator pentru televiziune; Aparate TV; Monitoare pentru calculatoare; Aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; Playere de discuri digitale versatile [DVD]; Ecrane tactile; Panouri de afişare; Peliculă polarizatoare pentru panou cu leduri; Ecran cu leduri pentru televizoare; Receptoare audio-video pentru sisteme home theatre; Ecrane de computer; Toate produsele susmenționate exclud sistemele electronice pentru mașini automate de iluminat, de alarmă și de menaj pentru becuri cu senzori, precum mai exclud și senzori de mișcare, prezență, luminozitate, temperatură și gaz, pe bază de semiconductori, unde infraroșii, unde radio și/sau microunde și aparate electronice de analiză și semnalizare pentru acestea.
Mobilné telefóny; Smartfóny; Softvér pre mobilné telefóny; Prenosné počítače; Počítače; Počítačové software; Počítačový aplikačný softvér; Elektronické publikácie (sťahovateľné); Tablety (prenosné počítače); Diaľkové ovládače; Prenosné počítače; Smartfóny, ktoré možno nasadiť na tvár a nosiť ako okuliare; Náramky, ktoré sú upravené alebo tvarované na obsahovanie alebo pripevňovanie k vreckovým digitálnym elektronickým prehrávačom médií; Počítačový softvér na bezdrôtovú dátovú komunikáciu za účelom prijímania, spracovania, prenosu a zobrazovania informácií v oblasti kondície, telesného tuku a indexu telesnej hmoty; Osobné prenosné zariadenia na zaznamenávanie, organizovanie, prenos, manipulovanie, prezeranie a príjem textu, údajov, obrazov a zvukových súborov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu; Digitálne zobrazovacie zariadenia; Počítačový softvér pre televízie; Televízne prijímače; Počítačové monitory; Prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; DVD prehrávače; Dotykové panely; Displejové panely; Polarizačná fólia pre LED panely; LED displeje pre televízory; Audio-video prijímače pre domáce kiná; Počítačové monitory; Žiadne z vyššie uvedených výrobkov nezahŕňajú systémy pre automatické osvetlenie, poplašné prístroje a prístroje do domácnosti pre senzorové svetlá, ako ani senzory pohybu, prítomnosti, jasu, teploty a plynu na báze polovodičov, infračervených vĺn, rádiových vĺn a/alebo mikrovĺn a príslušné elektronické analytické a signalizačné prístroje.
Mobilni telefoni; Pametni telefoni; Programska oprema za mobilne telefone; Notesniki (osebni računalniki); Računalniki; Programska oprema za računalnike; Računalniška aplikacijska programska oprema; Naložljive elektronske publikacije; Tablični računalnik; Aparati za daljinsko upravljanje; Prenosni računalniki; Pametni telefoni, ki se lahko namestijo na uporabnikov obraz v slogu očal; Zapestni trakovi, prilagojeni ali oblikovani za nošenje in pritrditev ročnih digitalnih elektronskih medijskih predvajalnikov; Računalniška programska oprema za brezžično komunikacijo podatkov za sprejemanje, obdelavo, oddajanje in prikazovanje informacij v zvezi s telesno vadbo, telesno maščobo, koeficientom telesne mase; Osebne prenosne naprave za snemanje, organizacijo, prenos, obdelavo, pregledovanje in sprejemanje besedil, podatkov, slik in avdio datotek v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem; Digitalna signalizacija; Računalniška programska oprema za televizijo; Televizijski sprejemniki; Monitorji za računalnike; Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; Predvajalniki digitalnih vsestranskih diskov [DVD-jev]; Plošče na dotik; Prikazovalniki; Polaroidna folija za LED panele; LED zaslon za televizijo; Avdiovizualni sprejemniki za hišni kino; Računalniški zasloni; Omenjeno blago izključuje elektronske sisteme za avtomatične naprave za osvetljevanje, alarmne in gospodinjske aparate za senzorske luči ter izključuje senzorje gibanja, bližine, svetlobe, temperature in plina, na osnovi polprevodnikov, infrardečih valov, radijskih valov in/ali mikrovalov ter elektronske aparate za analiziranje in signaliziranje zanje.
Mobiltelefoner; Smartphones; Programvara för mobiltelefoner; Notebooks (bärbara batteridrivna datorer); Datorer; Programvara; Applikationsprogram för datorer; Tidskrifter (elektroniska), nedladdningsbara; Portföljdator; Fjärrkontrollapparater; Kroppsburna datorer; Smarttelefoner som passar till användarens ansikte på samma sätt som glasögon; Armband anpassade eller formade för att rymma eller fästa handhållna digitala elektroniska mediespelare; Programvara för trådlösa datakommunikation för mottagning, bearbetning, överföring och visning av information avseende fitness, kroppsfett, BMI (body mass index); Personliga bärbara anordningar för inspelning, organisering, sändning, manipulering, mottagning, uppspelning och granskning av text, data, bilder och ljudfiler avseende hälsa och välbefinnande; Digitala tavlor; Programvaror för television; Tv-mottagare (tv-apparater); Bildskärmar för datorer; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Dvd-spelare; Beröringskänsliga paneler; Visningspaneler; Polariserande film för lysdiodpaneler; Lysdiodskärmar för television; Audiovideo-mottagare för hemmabio; Datorbildskärmar; Ovannämnda varor utom elektroniska system för automatisk belysning, larm och hushållsapparater för sensorljus, ej heller rörelse-, närvaro-, ljushets-, temperatur- och gassensorer baserade på halvledare, infraröda vågor, radio- och/eller mikrovågor samt därför avsedda elektroniska analys- och signaleringsapparater.
Trade mark
XµLED
(210)/(260)Application number017877699
(270)Application languageen
(220)Application date2018-03-20
Second languagede
Application referenceM36557/EU
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE63507856
(151)Registration date2019-08-21
Receiving office date2018-03-20
(141)Expiry date2028-03-20
(550)Trade mark typeFigurative
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9
(531)/(532)Vienna classification28.19
Current trade mark statusRegistered
Status date2019-08-23
Opposition period start date2018-04-19
Opposition period end date2018-07-19
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier144734
Organization nameLG ELECTRONICS INC.
Legal formA Korean corporation
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeKR
Applicant incorporation country codeKR
Address countryKR
Street128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
CitySeoul
Postcode150-721
(740)Representative
Representative identifier10072
NameMITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSonnenstraße 33
CityMünchen
Postcode80331
Phone00 49-89552310
Fax00 49-895502435
Emailmail@mitscherlich.de
URLhttp://www.mitscherlich.de
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000017877699
Exhibition priority
No entry for application number EM500000017877699
Priority
No entry for application number EM500000017877699
International registration transformation
No entry for application number EM500000017877699
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2018/074A.12018-04-190
2019/159B.22019-08-230
Opposition
003057140
Opposition number003057140
Opposition date2018-07-03
Opposition reference5469/18
Proceeding languagede
Opposition reference5469/18
Ground of opposition Likelihood of confusion
Opposition statusWithdrawn
Status date2019-08-21
Earlier marks
CountryEM
Application number014803639
Application date2015-11-17
Registration number014803639
Registration date2016-03-17
Trade mark nameXLED
Trade mark typeWord
Ground of oppositionArt. 8(1)(b)
Opponent details
Applicant identifier60552
Organization nameSteinel GmbH
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeDE
Applicant incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetDieselstr. 80-84
CityHerzebrock
Postcode33442
Representative details
Representative identifier31248
NameHOYNG ROKH MONEGIER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN, ADVOCATEN UND AVOCATS À LA COUR MBB
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSteinstr. 20
CityDüsseldorf
Postcode40212
Opposition events
Opposition event dateOpposition event
Recordals
No entry for application number EM500000017877699
Cancellation
No entry for application number EM500000017877699
Appeals
No entry for application number EM500000017877699
Renewals
No entry for application number EM500000017877699